Ejerhistorie

Krabbesholm blev oprettet som herregård i 1673 af Oluf Rosenkrantz. Han havde arvet herregården Egholm af sin far, og udvidede med tiden antallet af fæstegårde i betydelig grad. Antallet af fæstegårde blev efterhånden for stort til selve Egholm, hvorfor Oluf Rosenkrantz søgte at indrette driften mere hensigtsmæssigt. Han fik bevilling til at oprette en ny herregård på nedlagte jorder fra landsbyen Vinderup, der var ødelagt under 1600-tallets mange krige. Oluf Rosenkrantz stammede fra den gamle danske adelsslægt Rosenkrantz, men han opkaldte den nye gård efter sin hustru, Birgitte Krabbe, ligeledes af gammel dansk adelsslægt.

I 1660 var enevælden blevet indført i Danmark, hvilket bl.a. betød, at adelens indflydelse blev stærkt reduceret. Magten udgik fra hoffet, borgerlige fik mulighed for at erhverve herregårde og fra 1671 blev indført en ny lensadel, grever og baroner, som var tættere bundet til kongemagten. Utilfredsheden ulmede blandt den standsbevidste 'gamle' adel, og der blev udgivet flere anonyme skrifter med kritik af de nye tider.

Oluf Rosenkrantz var en anset mand inden for hoffet, men oplevede også at blive forbigået ved flere udmærkelser. I 1681 udgav han, og satte sit navn under, et forsvarsskrift for den gamle adel, der rummede en skarp kritik af Enevælden. Straffen faldt prompte. Oluf Rosenkrantz fik frataget sine titler og forvist fra hoffet. Kravet om landsforvisning og konfiskering af alle hans besiddelser blev dog mildnet til, at han måtte betale en enorm bøde og afstå herregårdene til sine døtre og svigersønner. Af disse overtog Mogens Skeel både Egholm og Krabbesholm.

Efter svigerforældrenes død i 1685 solgte Mogens Skeel straks gårdene videre til broderen Otte Skeel. Krabbesholm fulgtes herefter som avlsgård under Egholm til skiftende ejere gennem 1700-tallet.

Frederik Christian Rosenkrantz arvede Krabbesholm i 1763. Han ejede desuden herregårdene Egholm, Ryegaard, Barritskov og Trudsholm, og da han i 1802 testamenterede sine besiddelser til Niels Rosenkrantz var det med en forpligtelse til at oprette et stamhus. Oprettelsen af stamhuse var typisk for denne tid, og betød at godset ikke kunne opdeles ved arv eller salg. Stamhuset Rosenkrantz blev oprettet af herregårdene Ryegaard, Barritskov og Trudsholm, mens Egholm og Krabbesholm blev solgt til broderen Marcus Gøye Rosenkrantz. Han solgte dog allerede to måneder senere Krabbesholm og Egholm til greve Christian Conrad Sophus Danneskiold-Samsøe og Lars Larsen.

De to kompagnoner delte to år efter gårdene, således at greve Christian Conrad Sophus Danneskiold-Samsøe overtog Krabbesholm, mens Lars Larsen erhvervede Egholm.

I 1810 købte Nicolai Abraham Holten Krabbesholm. Han boede på sin anden gård, men gjorde meget for godset, bl.a. lod han opføre skolen i Sæby. Efter Nicolai Abraham Holtens død i 1850 blev Krabbesholm solgt på auktion i 1852 til Lars Trolle. 

Lars Trolle var en betydningsfuld mand, fra den danske adelsslægt Trolle. Han lod i 1853 en ny hovedbygning opføre, den første på Krabbesholm. I 1871 videresolgte han Krabbesholm til Frederik Vilhelm Treschow, hvis datter, Clara Sophie Treschow, gennem ægteskab førte Krabbesholm til Niels Joachim Christian Gregers Juel. Efter hans død i 1938 solgtes Krabbesholm på auktion i 1939 til De forenede Kulimportører A/S, som fortsat ejer gården i 2013.

Gårdens stamdata gennem tiden

Krabbesholm (Sjælland)

Krabbesholm
Krabbesholmvej 14
4070 Kirke Hyllinge
Hovedbygningen er opført 1853
Ingen oplysninger
Sjælland - Lejre
262 ha
490 ha 
 - ager 360 
 - eng 63 
 - skov 49 
 - mose 2 
 - park/have 15 
 - sø 1 
landbrugsdrift/skovbrug
-
Ejendomsselskabet D.F.K. A/S
SGS 2011, Roussell, bd. 1, s. 372
Stik af Ferdinand Richardt
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk