Ejerhistorie

Eskær tilhørte i starten af 1300-tallet Stig Pedersen Skovgaard. Skovgaard var høvedsmand i Vendsyssel, dvs. at han administrerede kronens gods i området. Selv ejede han dog også både Eskær og de nordjyske herregårde Linderumgaard, Boller og Villerup.

I starten af 1500-tallet var gården ejet af Jep Eilersen Juel, hvis efterkommere ejede gården frem til sidste halvdel af 1600-tallet I denne periode - specielt i første halvdel af 1600-tallet - boede flere af herregårdens ejere på Eskær. Det gjaldt bl.a. Anne Maltesdatter Sehested, der var mor til rigsmarsken Jørgen Lunge.

Det var ikke almindeligt, at små nordjyske herregårde blev beboet af rigsrådsadel, men Eskær blev traditionelt brugt til enkesæde blandt Jep Eilersen Juels efterkommere. Denne tradition fik dog et brat ophør under kejserkrigen i 1627-1629, hvor Eskær blev udlagt til underhold af den tyske kejsers tropper. De fjendtlige troppers besættelse efterlod gården forarmet, og for at gøre ondt værre blev gården plyndret af bønderne, da tropperne forlod gården.

I 1670 solgte Christen Skeel fra Gammel Estrup gården til Tønne Juul. Tønne Juul, der også ejede bl.a. Thaarupgaard, solgte syv år senere Eskær videre til Ejler Ejlersen Holm. Holms efterkommere ejede gården i næsten 100 år, men i 1771 blev gården solgt på auktion til forvalteren på Dronninglund, Christian Frederik Roosen.

Roosens enke solgte gården videre til Arent Hassel Rasmussen i 1805. Arent Hassel Rasmussen var en af tidens mange såkaldte godsslagtere, der opkøbte godser for at udstykke jorden og sælge lodderne til højstbydende. Heller ikke Eskær gik ram forbi. Arent Hassel Rasmussen frasolgte fæstegodset og afhændede hovedparcellen allerede året efter i 1806.

I 1810 blev Eskær købt af Peder Madsen Holm efter nogle år, hvor gården hyppigt skiftede ejere. Peder Madsen Holm var en stædig mand. Efter statsbankerotten i 1813 var det i en årrække meget hårde tider for landbruget, og mange herregårde gik konkurs.

Peder Madsen Holm sled sig dog i bogstaveligste forstand gennem landbrugskrisen - i 1818 måtte han tage tagstenene af hovedbygningen for at sælge dem, og han forhuggede Eskærs skove for at skaffe tilstrækkelig kapital til at klare sig. Peder Madsen Holms indsats blev kronet med succes - og fra 1830 gik det bedre for såvel landbruget som Eskær. Inden sin død i 1845 ejede Holm Eskær kvit og frit - og havde endda sparet penge op.

Herregården, som han havde kæmpet for at beholde, gik i arv til sønnen Christen Holm.

Eskær forblev i familiens Holms eje indtil 1988, hvor gården blev overtaget af Allan Bernhoft, der også ejede gården i år 2011. 

Gårdens stamdata gennem tiden

Eskær (Nordjylland)

Eskjær
Mosbjergvej 510
9870 Sindal
Hovedbygningen er opført 1844
Ingen oplysninger
Nordjylland - Hjørring
282 ha
-
landbrugsdrift/skovbrug - jagt/jagtudlejning
-
Allan Bernhoft
SGS 2011, Roussell, bd. 10, s. 214
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk