Ejerhistorie

Gården tilhørte slægten Gyldenstierne fra 1404, hvor den første gang blev nævnt, til 1516, hvor den blev solgt til rigsrådsmedlemmet Peder Lykke til Hverringe. Peder Lykke var en af Christian II's (1481-1559) mest indædte modstandere, og han kæmpede derfor i Grevens Fejde, hvor han blev taget til fange af Skipper Clement.

Ved Peder Lykkes død i 1535 overtog hans enke, Kirsten Høg Banner, Demstrup, som efter hendes død blev delt mellem ægteparrets fire børn. Datteren, Anne Lykke, var gift med Anders Bille til Søholm og ægteparret søgte at samle gården på egne hænder. Deres indsats lykkedes stort set, og størstedelen af godset Demstrup overgik til rigsadmiral Peder Munk ved Anne Lykkes død.  

I 1625 solgte Munks enke, Sophie Brahe, Demstrup til Gert Rantzau, der var statholder i hertugdømmerne og en af Christian IV's (1577-1648) mest betroede mænd. Demstrup forblev i slægten Rantzaus eje i mere end 100 år, men udgjorde blot en brøkdel af slægtens samlede besiddelser.

I 1663 arvede Ditlev Rantzau Demstrup, og han oprettede i 1674 grevskabet Løvenholm, der omfattede Demstrup, Gjesingholm (det nuværende Løvenholm), Sødringholm, såvel som Eskjær og Skovgaard ved Kolding. Grevskabet bestod imidlertid blot frem til 1726. Ditlev Rantzaus ældste søn blev skudt under en jagt i 1721, og den yngre søn blev i 1726 dømt for mordet, hvorefter grevskabet hjemfaldt til kronen.

I 1732 genoprettede Christian VI (1699-1746) grevskabet og skænkede det til den 10-årige Frederik Christian Danneskjold-Samsøe, der var oldebarn af Christian V (1646-1699). Frederik Christian Danneskjold-Samsøe havde, trods store jordbesiddelser, en noget betrængt privatøkonomi, og i 1742 fik han derfor tilladelse til at nedlægge grevskabet Løvenholm og sælge såvel hovedgårde som bøndergods.

Demstrup blev sammen med den nærliggende herregård Sødringholm solgt til kancelliråd Hans Ejlersen Steenfeldt, og efter at have tilhørt medlemmer af den absolutte højadel, overgik Demstrup dermed til borgerlige og hyppigt skiftende hænder. Mellem 1775, hvor Steenfeldt døde, og 1876 havde gården således ikke mindre end 14 forskellige ejere. 

Blandt de mest bemærkelsesværdige af Demstrups mange ejere i det 19. århundrede var den nationalliberale storkøbmand og godsejer Alfred Hage, der ejede gården fra 1862-1872 og gav den sit nuværende udtryk.

Efter Hages død fulgte endnu en periode med skiftende, borgerlige ejere. Gården blev i 2013 ejet af Kirsten Harbo, hvis far købte gården i midten af 1900-tallet. 

Gårdens stamdata gennem tiden

Demstrup

Demstrup
Demstrupvej 42A
8970 Havndal
Hovedfløjen ombygget i grundmur 1865
Ingen oplysninger
Midtjylland - Randers
348 ha
487.5 ha 
 - ager 392 
 - skov 53.5 
 - forpagtet 42 
landbrugsdrift/skovbrug
-
Demstrup Hovedgaard A/S Kirsten Harbo
SGS 2011, ois.dk, Roussell, bd. 11, s. 206
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk