Ejerhistorie

De første ejere, der med sikkerhed har trådt deres sko på Dallund, var Gert Hartvigsen Bryske og Peder Hogenskild, som levede under Erik af Pommern (ca. 1382-1459). Gert Bryske og Peder Hogenskild var begge medlemmer af det danske rigsråd, mens Bryske også var lensmand på Næsbyhoved Slot.

Gert Bryskes søn, Iven Bryske, giftede sig med Peder Hogenskilds datter, Cecilie Bryske, og ægteparret fik fuldt ejerskab over gården, som de overdrog til deres søn Eiler Bryske i 1500. Han var som sin far medlem af rigsrådet, lensmand på Næsbyhoved Slot og landsdommer på Fyn. Derudover fik han flere betroede poster af kong Hans (1455-1513), ligesom han var værdsat hos efterfølgeren Christian II (1481-1559), som gjorde ham til høvedsmand på Fyn. I 1523 sluttede han sig dog til Frederik I (1471-1533), som samme år væltede Christian II af tronen.

Inden sin død i 1529 lagde Eiler Bryske Tverskov Mølle og landsbyen Ulkendrup under Dallund.

I 1614 arvede Eiler Bryskes tipoldebarn, Eiler Høg, Dallund efter sin mor. Han ejede gården i et halvt århundrede, men måtte efter Karl Gustav-krigenes ødelæggelser, som gik hårdt ud over Dallund, flytte ind til Odense, hvor han døde i 1660. Herefter gik Dallund i flere årtier frem og tilbage mellem forskellige kreditorer.

I 1722 købte oberst Günther Didrik von Finecke Dallund. Han tilhørte en gammel mecklenborgsk adelsslægt og var en af de mange nordtyske officerer, som kom til Danmark i forbindelse med den Store Nordiske Krig (1700-1721). Finecke døde dog allerede i 1729, og indtil sønnen, Theodosius Ernst Frederik von Finecke, havde afsluttet sin uddannelse, stod enken, Clara Levetzau, for gårdens drift.

Theodosius von Finecke overtog i 1767 Dallund efter sin mor. Han blev, da han vendte hjem fra sin dannelsesrejse, udnævnt til dommer i hofretten, men slog sig alligevel ned på Dallund, hvor han tilbragte resten af sine dage ugift. Han var en hård godsejer, men formåede måske netop derfor at indføre betydelige forbedringer på Dallund gennem sin levetid. Ved hans død i 1801 var Dallund gods af en ganske anseelig størrelse med mange tønder land spredt over forskellige sogne i området.

Da von Finecke ikke havde direkte arvinger, bestemte han inden sin død, at Dallund skulle overgå til baron og generalløjtnant Carl Phillip von Blixen, hvis moder stammede fra Finecke-slægten. Ved sin overtagelse af Dallund tog Carl Phillip von Blixen efternavnet Blixen-Finecke. I 1829 døde Carl Phillip Blixen-Finecke, og et halvt år efter fulgte hans søn ham i graven. Dermed overgik Dallund til den kun 7-årige dreng, baron Carl Frederik Axel Bror Blixen-Finecke.

Carl Frederik Axel Bror Blixen-Finecke blev gift med den svenske adelsdame, Sophie Ankarcrona og deltog som chef for en eskadron herregårdsskytter i Treårskrigen (1848-50). Mest kendt er han dog for sit politiske virke, hvor han i en årrække var frontfigur blandt de konservative kræfter, der søgte at bevare godsejerstandens særrettigheder.

Blixen-Finecke blev valgt ind i folketinget, hvor han tilsluttede sig Frederik d. VII's (1808-1863) indsats for at bevare hertugdømmernes tilknytning til Danmark. I 1854 giftede han sig for anden gang med prinsesse Augusta af Hessen-Kassel, søster til den senere dronning Louise. De førte et meget fornemt liv på Dallund, hvor Frederik VII gennem mange år havde tilbragt muntre somre i selskab med baronen.

Det kom i 1850'erne til et brud mellem Blixen-Finecke og kongen, hvorefter baronen nedlagde sine hofembeder, blev svensk adelsmand i Riddarhuset i Stockholm og søgte at skille sig af med Dallund. Det endte dog med, at baronen blev forsonet med kongen, hvorefter han fik en fremtrædende plads i regeringen ledet af Carl Eduard Rotwitt. Efter ministeriets fald og krigen i 1864 trak han sig helt tilbage fra offentligheden, flyttede fra Dallund -  som herefter stod tom i en årrække -  og døde i Tyskland i 1873.

Baron Carl Blixen-Fineckes søn, Frederik Blixen-Finecke, solgte i 1915 Dallund til Foreningen til Opkøb og Udstykning af Landejendomme i Sjællands og Fyns Stifter. Foreningen udstykkede jorden og solgte hovedbygningen og avlsgården videre. I 1970 overtog Fyns Amt hovedbygningen og i 2013 var gården ejet af Fonden Dallund Slot.

Gårdens stamdata gennem tiden

Dallund

Dallund Slot
Dallundvej 63
5471 Søndersø
Opført ca. 1500, ombygget 1634, 1723, 1849 og 1927
Ja.Offentlig adgang til park og have
Syddanmark - Fyn og øer - Nordfyns
-
-
-
social-/sundhedsinstitution
Avlsgården blev frasolgt i 1915. Denne ejes i dag af Kirsten Pedersen og omfatter 108 ha
Fonden Dallund Slot
ois.dk, Stilling, s. 304, Estvad Petersen, s. 128
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk