Ejerhistorie 

Brorupgaard nævnes allerede som herregård i middelalderen, hvor den tilhørte Roskildebispen, under hvis ejerskab gården blev bortforlenet. I 1454 mageskiftede Roskildebispen den til Antvorskov Kloster. Brorupgaard er senere kommet i Kronens besiddelse, hvor den efterhånden synes at være sunket ned som en almindelig fæstegård.

I 1674 fik Poul Nielsen af Christian V (1646-1699) skøde på jorden, hvor det gamle Brorupgard havde ligget. Poul Nielsen kom fra en ubetydelig stilling, men formåede at gøre karriere ved hoffet, og i 1674 fik han våbenbrev, hvilket betød, at han fik adelsprivilegier. Samtidig blev han stamfaderen til adelsslægten Rosenpalme. I 1679 fik han bevilling til at oprette en herregård på stedet, og herved opstod Brorupgaard igen som selvstændig herregård. Han opkaldte denne herregård efter den første herregård Brorupgaard.

Under Poul Nielsens Ejerskab voksede Brorupgaards godsbesiddelser. Han havde dog økonomiske problemer, og efter hans død i 1688 overgik gården til hans enke, Anne Andersdatter, hvis ejerskab var præget af de dårlige økonomiske forhold, som hendes mand havde efterladt hende med. Dette resulterede i, at Anne Andersdatter i 1708 så sig nødsaget til at skøde godset til sønnen Andreas Rosenpalm.

Anders Rosenpalm besad ikke gården længe. Senest i 1712 overgik Brorupgaard således til adelskvinden Berte Skeel, som ligeledes besad godset kort, da det allerede i 1714 kom på auktion. Brorupgaards nye ejer blev herefter Johan Severin Benzon. Han stammede fra den betydelige danske adelsslægt Benzon, som oprindeligt stammede fra Hamborg. Foruden Brorupgaard ejede han flere andre herregårde, og Brorupgaard var således en af hans mindre betydningsfulde gårde. Ligesom flere af gårdens tidligere ejere kom han i økonomiske vanskeligheder, og han var derfor i 1735 nødsaget til at låne penge af den berømte norsk-danske forfatter Ludvig Holberg, som i 1740 blev Brorupgaards nye ejer.

Ludvig Holberg, som bl.a. er berømt for komedierne Jeppe på Bjerget og Rasmus Montanus, opkøbte flere omkringliggende fæstegårde, hvorved Brorupgaards godsbesiddelser voksede betydeligt. Under hans ejerskab var gården bortforpagtet, og den kom i en periode sammen med andet gods på egnen til at udgøre et baroni. Ludvig Holberg testamenterede sin formue, herunder Brorupgaard, til Sorø Akademi, som i 1805 afhændede gården til Mads Jensen Westergaard.

Herefter kom Borupgaard til Heinrich Vorbech, som i 1840 solgte gården til Lauritz Christophersen Worsøe. Han solgte i 1855 den til A. W. Bech, i hvis slægt den siden er forblevet i.

Brorupgaard er i 2013 ejet af Jørgen Peter Bech, som driver landbrug på gården.

 

Gårdens stamdata gennem tiden

Brorupgaard

Brorup
Kalundborgvej 115
4200 Slagelse
Stuehuset er opført 1901
Ingen oplysninger
Sjælland - Slagelse
-
259 ha 
landbrugsdrift/skovbrug
Brorup er en del af Valdbygaard Gods, der også omfatter bl.a. sædegården Valdbygaard og har et samlet areal på 1107 ha
Jørgen Peter Bech
SGS 2011, ois.dk, FBB
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk